Misyon ve Vizyon

Merkezimiz, yapı malzeme bilimi ile ilgili akademik çalışmalar yaparak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

 

Faaliyet alanlarımız ;

-Yapı malzeme teknolojileri alanında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, mevcut teknolojileri iyileştirmek ve yeni teknolojiler geliştirmek üzere Üniversitedeki ve Türkiye’deki araştırma-geliştirme faaliyetlerinin merkezi bir koordinasyon içerisinde yürütülmesine yardımcı olmak,

- Yapı malzeme teknolojileri konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,

- Avrupa Birliği çerçeve programları kapsamındaki araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine katılmak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

- Yapı malzeme teknolojileri çalışma alanını geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere Üniversite ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmalarını organize etmek ve yürütmek, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

- Yurt dışından transfer edilen yapı malzemeleri teknolojilerinin Türkiye’ye uyarlanması için ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,

- Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim taleplerini karşılamak, bu amaçla kurs, seminer gibi kısa ve uzun süreli eğitim programları açmak, eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak, bu kuruluşların problemlerine çözüm yolları aramak, projeler hazırlamak ve gerçekleştirmek,

- Üniversite bünyesindeki ilgili bilim dallarının gelişmesine katkıda bulunmak, bu bilim dalları arasında ortak yürütülecek araştırma ve eğitim programlarını koordine etmek, yürütmek, yürütülmesine yardımcı olmak,

- Üniversitede yapı malzemeleri konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek, yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağlamak, ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek,

- Doğal ve endüstriyel yapı malzemeleri alanındaki etkinliğin artırılmasına yönelik olarak gerekli laboratuar veya diğer birimleri kurmak, geliştirmek,

- Bölgede rezervi bulunan doğal hammadde kaynaklarının yapı malzemesi olarak daha etkili kullanımına yönelik alanları araştırmak, ürünlerin özelliklerini iyileştirmek ve geliştirmek,

-  Merkezin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yurt içinde veya yurt dışında yetişmeleri için imkânlar sağlamak,

- Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile işbirliği yaparak doğal ve endüstriyel yapı malzemeleri konusunda her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerinde yardımcı olmak, bu amaçla yayınlar yapmak, hizmet içi eğitim programları düzenlemek,

- Yapılan araştırma-geliştirme sonuçlarını bilimsel yayın haline getirerek dünyada yapılan araştırmalara katkıda bulunmak için, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlamak ve kongre, konferans, sempozyum gibi bilimsel toplantılarda sunmak, eğitim programları düzenleyerek üretilen bilginin yayılmasını sağlamak,

- Doğal ve endüstriyel yapı malzemeleri konusunda bir dokümantasyon merkezi oluşturarak, ilgililerin gerekli bilgilere ve kaynaklara kolayca erişebilmesi için imkân sağlamak,

- Kuruluş amacına uygun olarak ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.